Hagar Peeters, Bertus Aafjes, August Vermeylen, Andrej Voznesensky, Sabine Imhof, Dante Gabriel Rossetti, Nicolaas Anslijn

De Nederlandse dichteres Hagar Peeters werd geboren in Amsterdam op 12 mei 1972. Zie ook alle tags voor Hagar Peeters op dit blog.

Beste,

Beste mijn dit, beste mijn dat,
waarom schrijf ik je
het best-zijn toe?
Misschien ben je wel goed
maar niet goed genoeg,
en beter dan wie ben je dan?

Maar goed, lieve…
want lief ben je vast
nu je de moeite neemt
mijn brief te lezen.
Je weet bij voorbaat
tenslotte niet
wat er in staat.

Beantwoord mijn aanhef.
Maak hem waar op zijn minst.

Een kort ‘gegroet’ voldoet

 

Gedenksteen

Konden de doden
zich herdenken
welke woorden
zouden zij vinden
voor welke namen
aan wie vragen
wiens adem
te doen stokken,
van wie het leven
af te breken?
Als de doden zichzelf
konden herdenken,
hoeveel minuten
zouden zij zich gunnen,
is om de doden
te herdenken
de duur van de dood
toereikend?

 
Hagar Peeters (Amsterdam, 12 mei 1972)

 

De Nederlandse schrijver en dichter Bertus Aafjes (pseudoniem Jan Oranje) werd geboren in Amsterdam op 12 mei 1914. Zie ook alle tags voor Bertus Aafjes op dit blog

Homeros

Ik las Odysseus’ smartelijke tocht
en spelde in de schemer de symbolen:
de zeeën, de godinnen en de holen,
waarin hij liefde en bescherming zocht.

Toen ik het boek sloeg in zijn zeven sloten,
was het of ik ontwaakte van een reis;
ik had gezworven en had drank en spijs
aan menig tafel met de held genoten.

Waar mag Homeros met het blind gezicht
wel dolen, dacht ik; maar waarom zo denken:
is de dichter dan meer dan het gedicht?

Ik zag de koele stroom verborgen wenken:
de Lethe, dacht ik, dooft het laatste licht,
maar verzen zijn onsterflijke geschenken.

 

December in Egypte

Het is december. Maar de hoven
zijn nergens bladerloos of bruin;
een onuitputtelijk geloven
houdt stand in elke kleine tuin;
kerstrozen, asters en chrysanten
wiegen als biddende oreanten.

De oleander houdt haar kleine
en roze borsten in de zon;
de kinderlijke bijen dreinen
en drinken aan de moederbron;
zij zoemen met geheel hun wezen:
nooit kan men hier gelukkig wezen.

Maar ’t lijkt bedeesd weerlegd te worden
door ’t altijd maagdelijke gras,
dat nimmer aan zijn wortels dorde,
omdat het diepgelukkig was;
erboven staan de eeuwge kalme
verheven kronen van de palmen.

 
Bertus Aafjes (12 mei 1914 – 22 april 1993)
Cover biografie 

 

De Vlaamse schrijver, dichter, kunsthistoricus en politicus August Vermeylen werd geboren in Brussel, op 12 mei 1872. Zie ook alle tags voor August Vermeylen op dit blog.

De Zucht naar Onwetendheid

I
Ach! niet meer lijden in al ons gedachten!
We zijn zo laf van ’t onbereikend trachten,
we zijn ’t ‘bijna’ van alles toch zo moe!

Ons dromen zijn we moe, en ’t kwade en ’t goede
zo moe! en al ons nutteloos gedoe,
en àlles, – en ons onmacht zijn we moede!

– Arm knaapjes in een woud, heel ver van ’t huis,
die schreien om ’t ontrustend vreemd gesuis
van al het onbekende dat rond hen is

in dat groot avondwoud, zeer zwart en dicht…
– O slapen! en vergeten alle kennis!
de nacht veeleer dan troebel schemerlicht!

II
We gingen stil door langverloren landen,
met jonge steern, en in de kelk der handen
als kindren ’t water drinkend van de bron.

Wat plukten we eens in zwartbeschaâuwde dreven
de bittre druif van ’t Weten? Toen begon
ons oog te schrikken vóór ’t onvatbaar leven.

Ons rusteloze twijfelzucht benijdt
de vlegels, die genieten zonder spijt,
en naar het vaag Geheim hun geest niet rekken.

– Waarom, waarom toch moesten wij ’t subtiel
en bevend sprankje godlijkheid ontdekken
bescheem’rend diep de kelder van ons ziel?

 
August Vermeylen (12 mei 1872 – 10 januari 1945)
Portret door Adriaan Vandewalle, 1939

 

De Russische dichter Andrej Andreyevich Voznesensky werd geboren in Moskou op 12 mei 1933. Zie ook alle tags voor Andrej Voznesensky op dit blog.

Hunting A Hare (Fragment)
to Yuri Kazakov

Hunting a hare. Our dogs are raising a racket;
Racing, barking, eager to kill, they go,
And each of us in a yellow jacket
Like oranges against the snow.

One for the road. Then, off to hound a hare,
My cab-driver friend who hates a cop, I,
Buggin’s brother and his boy, away we tear.
Our jalopy,

That technological marvel, goes bounding,
Scuttling along on its snow-chains. Tally-ho!
After a hare we go.
Or is it ourselves we’re hounding?

I’m all dressed up for the chase
In boots and jacket: the snow is ablaze.
But why, Yuri, why,
Do my gun-sights dance? Something is wrong, I know,
When a glassful of living blood has to fly
In terror across the snow.

The urge to kill, like the urge to beget,
Is blind and sinister. Its craving is set
To-day on the flesh of a hare: to-morrow it can
Howl the same way for the flesh of a man.

Out in the open the hare
Lay quivering there
Like the gray heart of an immense
Forest or the heart of silence:

Lay there, still breathing,
Its blue flanks heaving,
Its tormented eye a woe,
Blinking there on the cheek of the snow.

Vertaald door W.H. Auden

 
Andrej Voznesensky (12 mei 1933 – 1 juni 2010)
In 2008

 

De Zwitserse dichteres Sabine Imhof werd geboren in Brig in 1976. Zie ook alle tags voor Sabine Imhof op dit blog.

die wahrheit rehabilitieren

wenn ich weiss bin
neben deinem körper
und dein schweigen
wie ein geschwür
zwischen uns wächst

im einklang mit dem
geräusch des rasen
mähers draussen
der das einzige grün
des sommers verkürzt

bist du der held
der kleinen dinge

und kennst diese orte
nicht wie ich.

 
Sabine Imhof (Brig, 12 mei 1976)  
Brig, met Stockalperschloss

 

De Engelse schilder en dichter Dante Gabriel Rossetti werd op 12 mei 1828 inLonden geboren. Zie ook alle tags voor Dante Gabriel Rossetti op dit blog.

The Sonnet

A Sonnet is a moment’s monument,–
Memorial from the Soul’s eternity
To one dead deathless hour. Look that it be,
Whether for lustral rite or dire portent,
Of its own intricate fulness reverent:
Carve it in ivory or in ebony,
As Day or Night prevail; and let Time see
Its flowering crest impearled and orient.

A Sonnet is a coin: its face reveals
The soul,–its converse, to what Power ‘tis due:–
Whether for tribute to the august appeals
Of Life, or dower in Love’s high retinue
It serve; or, ‘mid the dark wharf’s cavernous breath,
In Charon’s palm it pay the toll to Death.

 

Love’s Testament

O thou who at Love’s hour ecstatically
Unto my heart dost evermore present,
Clothed with his fire, thy heart his testament;
Whom I have neared and felt thy breath to be
The inmost incense of his sanctuary;
Who without speech hast owned him, and, intent
Upon his will, thy life with mine hast blent,
And murmured, “I am thine, thou’rt one with me!”


O what from thee the grace, to me the prize,
And what to Love the glory,—when the whole
Of the deep stair thou tread’st to the dim shoal
And weary water of the place of sighs,
And there dost work deliverance, as thine eyes
Draw up my prisoned spirit to thy soul!

 
Dante Gabriel Rossetti (12 mei 1828 – 9 april 1882)
Dante’s droom ten tijde van de dood van Beatrice door Dante Gabriel Rossetti, 1856

 

De Nederlandse schrijver Nicolaas Anslijn werd op 12 mei 1777 geboren in Leiden. Zie ook alle tags voor Nicolaas Anslijn op dit blog.

Uit: De brave Hendrik

“Ik was laatst bij Hendriks ouders ten eten, maar gij hadt eens moeten zien, hoe ordelijk alles ging.
Hendrik, die de oudste is, moest overluid het gebed doen. Hij stond eerbiedig voor de tafel.
Zijne broertjes en zijn zusje vouwden hunne handjes, en Hendrik bad:
Goed God! Gij geeft ons voedsel. Wij danken U daarvoor. Schenk daarover uwen zegen, opdat wij ons, na het gebruik dezer spijze, gezond en versterkt mogen bevinden. Amen.
Geen kind raakte het eten aan, voor zijne ouders het hem gegeven hadden.
Als zij meer wenschten, dan vroegen zij zeer beleefd om hetzelve.
Zij zagen ook niet ontevreden, als de eene iets meer kreeg dan de andere.
Ieder kind was dubbel tevreden met hetgene hem zijne ouders gaven.
Toen zij gedaan hadden met eten, dankte Hendrik:
Goede God! Gij hebt ons door spijs en drank versterkt, en ons daardoor nieuwe krachten gegeven, opdat ieder zijn werk zou kunnen verrigten. Schenk ons verder uwen zegen, en maak ons dankbaar voor alles, wat wij van uwe goedheid ontvangen. Amen.
Des avonds zit Hendrik met zijne broertjes en met zijn zusje bij zijne ouders. De vader vertelt hun dan veel goeds, en leert hun, hoe zij handelen moeten om brave menschen te worden.”

 
Nicolaas Anslijn (12 mei 1777 — 18 september 1838)
Brave Hendrik als roerbeeld van de gelijknamige Lemsteraak

 

Zie voor nog meer schrijvers van de 12e mei ook mijn blog van 12 mei 2013 deel 1 en eveneens deel 2 en ook deel 3.